Onze Voorwaarden

Wij waarderen duidelijke taal. Onze voorwaarden zijn daarom kort en helder, zodat ook jij begrijpt waar je aan toe bent.

1. BOETEaanvechten.nl is een handelsnaam van Juridische Diensten B.V. te Nijmegen.
2. Wij zullen jouw opdracht zo deskundig en zorgvuldig mogelijk uitvoeren en wij zullen ons volledig inspannen. Een bepaald resultaat kan echter vanzelfsprekend door ons nooit worden gegarandeerd. Kortom, wij doen gewoon ons best.
3. Wij bepalen de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en of het zinvol is een zaak – in welk stadium dan ook – voort te zetten of te beëindigen. Een ingezonden opdracht kan echter niet direct zonder goede grond worden ingetrokken, omdat wij vaak al werkzaamheden in jouw dossier hebben verricht. Opdrachtgever zelf is na indiening niet bevoegd om een bezwaar of beroep in te trekken en/of de procedure te beëindigen, daarmee ontstaat de in art. 4 omschreven schadeplichtigheid.
4. Je verplicht je om als opdrachtgever tijdig alle relevante en juiste informatie te verstrekken. Dat wil zeggen, wij verwachten van jou een redelijke meewerkende houding, hetgeen ook ten goede komt aan jouw zaak. Blijf je daarmee echter nalatig en schaadt dit de behandeling, dan zijn wij gerechtigd om de opdracht op te schorten of zelfs eenzijdig beëindigen. In zo’n uitzonderlijk geval kan het zijn dat van een kosteloze behandeling geen sprake meer is. Je hebt ons dan immers aan het werk gezet voor niets. Dat lijkt ons niet de bedoeling en ook niet zinvol.
5. Aansprakelijkheid is in beginsel uitgesloten. Mochten wij onverhoopt om wat voor reden dan ook in jouw dossier een beroepsfout maken dan vergoeden wij de schade voor zover deze daadwerkelijk zou zijn geleden voor ten hoogste het bedrag van de boete waarop de overeenkomst betrekking heeft. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard in het geval van boetes die kort tegen het einde van de bezwaar, beroeps- of verzetstermijn worden ingezonden nu een tijdige verwerking niet kan worden gegarandeerd.
6. De overheid vergoedt onze werkzaamheden in geval van een gegrond beroep. De vergoeding voor onze werkzaamheden wordt bepaald op en verrekend met alle bedragen die voortvloeien uit een gewonnen procedure, waaronder dwangsommen of schadevergoeding wegens het schenden van de redelijke termijn. Indien deze vergoeding onverhoopt rechtstreeks aan jou wordt betaald ben je gehouden deze vergoeding in zijn geheel binnen 7 dagen aan ons te voldoen.
7. Indien voor een gerechtelijke procedure griffierecht is verschuldigd kan daarvoor een voorschot worden verlangd. Dit wordt tijdig aan je medegedeeld, het is dan geheel aan jou om te beslissen of er wordt doorgeprocedeerd. In geval van een CJIB verkeersboete geldt deze bepaling niet.
8. Uitsluitend het Nederlandse recht is van toepassing op elke overeenkomst. De rechtbank Gelderland is exclusief bevoegd.